Activități auxiliare/conexe

Activități auxiliare activităților de transport naval

 • Întretinerea, menținerea, asigurarea caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval care i-a fost concesionată;
 • Punerea la dispoziție utilizatorilor a infrastructurii de transport naval în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările legale in vigoare;
 • Semnalizarea terestră și plutitoare pentru navigație;
 • Dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor în porturi și pe căi navigabile;
 • Asistența navelor la operarea mărfurilor periculoase;
 • Preluarea reziduurilor și a apelor uzate de la nave;
 • Preluarea gunoiului și a resturilor menajere de la nave;
 • Refurnizarea de apă, energie electrică și termică;
 • Salvarea și ranfluarea navelor.

Activitati conexe activitatilor de transport naval care au ca obiect serviciile de siguranta, in conditiile legii.

Alte activitati

 • Urmărirea traficului de mărfuri în port, centralizarea datelor privind volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi normele de operare, precum şi publicarea anuală a acestor date;
 • Supravegherea agenţilor economici care transportă sau operează mărfuri periculoase în apele naţionale navigabile sau în porturile aflate în zona sa de activitate;
 • Ţinerea evidenţei muncitorilor portuari şi eliberarea carnetelor de lucru în port;
 • Asigurarea utilizării de către terţi a infrastructurii de transport naval;
 • Avizarea studiilor şi proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;
 • Elaborarea tarifelor pentru toate facilităţile şi serviciile cuprinse în obiectul de activitate;
 • Prestarea de servicii cu maşini, utilaje, nave şi instalaţii proprii;
 • Elaborarea programelor anuale şi de perspectivă pentru lucrări de întreţinere, reparare şi modernizare a bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate a companiei;
 • Avizarea proiectelor de construcţii şi instalaţii în apropierea zonelor portuare care ar putea afecta activitatea porturilor;
 • Întocmirea sau avizarea documentaţiilor privind realizarea de noi infrastructuri portuare;
 • Promovarea porturilor maritime şi fluviale pe plan intern şi internaţional, prin acţiuni publicitare, studii de piaţă, editare şi tipărire de materiale informative şi înregistrări pe suporturi informatice;
 • Realizarea informatizării porturilor maritime şi fluviale şi a legăturilor cu alte sisteme informatice, naţionale sau internaţionale, şi asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea portuară;
 • Coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate sau că urmare a unor comenzi guvernamentale şi, în aceste situaţii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare-descărcare a mărfurilor în/din nave şi priorităţile la intrarea navelor la danele de operare;
 • Eliberarea avizelor în vederea obţinerii autorizărilor agenţilor economici;
 • Prin delegare de competenţă, asigură ducerea la îndeplinire în zona sa de activitate a obligaţiilor ce revin statului român din acordurile şi convenţiile la care România este parte.