INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. PREZENTARE GENERALĂ
  Începând cu data de 25 mai 2018 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 2. IDENTITATEA OPERATORULUI
  ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME GALATI funcţionează sub autoritatea MT şi desfăşoară activităţi de interes public naţional conform legii, gestionând infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului, concesionată companiei de către MT, în baza contractului de concesiune nr. LO / 3447 / 12.09.2008.
  CN APDM S.A GALATI cu sediul în Str. Portului nr.34 Galati, tel. 0236 460660- 61-62-63,
  fax:0236460140, website:www.romanian-ports.ro, email: apdm@apdmgalati.ro, este Operator de date în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal.
  CN APDM SA GALATI colectează și prelucrează informații despre persoanele vizate în mod onest, transparent și informat, în vederea respectării unor obligații legale, al îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investită.
 3. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
  CN APDM S.A GALATI, constituit din, servicii, birouri şi compartimente care îşi desfăşoară activitatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal având funcţie de identificare (numele şi prenumele solicitantului, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii,
  naţionalitatea, codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon/fax, adresa de email, seria și numărul documentului de identitate, imaginea, semnătura), datele bancare, datele fizionomice, datele privind starea de sănătate fizică și psihică, rezultate teste alcool
  și/sau teste antidrog, datele referitoare la documentele de navigație (seria şi numărul), datele referitoare la studii și formare profesională, perioade de angajare, funcții deținute, denumire angajatori, adrese angajatori, înregistrări ale sistemelor de securitate instalate în
  instituție.
 4. SCOPUL PRELUCRĂRII:
  Scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt stabilite de anumite acte normative, în funcţie de activitatea fiecărui operator în parte. Astfel, la această secţiune se menţionează actul sau actele normative în baza cărora operatorul efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal.
  În conformitate cu legislaţia naţională europeană (Regulamentul 2016/679/UE, în vigoare CN APDM SA GALATI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. CN APDM SA GALATI prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale și europene privind protecția datelor precum și, în
  calitate de angajator, în conformitate cu prevederile specifice legislației muncii. În momentul în care se decide încheierea unui contract de muncă cu dumneavoastră, departamentul Resurse Umane din cadrul companiei vă solicită un set de date personale și documente.
  a) Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de angajat, în mod liber, notate pe propria răspundere pe formularele-tip folosite la angajare, dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studii și calificări, starea de sănătate, date fiscale/bancare, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind încheierea și executarea contractului individual de muncă.
  b) Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru: Executarea contractului individual de muncă (CIM, întocmirea dosarului de personal, fișa postului); Completarea REVISAL; Întocmirea și transmiterea statelor de plată; Alimentarea cardului de masă;
  Plata salariului și/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar; Comunicarea angajat – angajator; Respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul sănătății și securității muncii (colaborarea și schimbul de informații cu medicul de medicina a muncii,
  prevenirea si stingerea incendiilor PSI/SU) ; Declarația 112; Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de în acest context poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora; Scopuri arhivistice; Scopuri statistice.
  c)Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de
  client/furnizor/banci/institutii (ITM, ANAF, REGISTRUL COMERTULUI , MINISTERULUI TRANSPORTURILOR etc)
  d) alte operațiuni necesare desfășurării activității și îndeplinirii obligațiilor legale.
 5. MODALITĂȚILE DE PRELUCRARE
  Prelucrarea se realizează prin mijloace mixte, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt
  mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea sau arhivarea.
 6. PERIOADA DE PĂSTRARE
  Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Naționale şi prin proceduri interne.
 7. DEZVĂLUIREA DATELOR
  Datele personale prelucrate sunt destinate utilizării de către CN APDM SA GALATI şi la cerere sunt comunicate următorilor destinatari: autorităţi/administraţii fluvial/ maritime, autorități publice, instituții cu competențe în activități de control, instanţe de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete, lichidatori, cabinete de avocați și altor destinatari, în condițiile legii.
 8. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  CN APDM SA GALATI evaluează și îmbunătățește în mod continuu măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranța și securitate.
 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
  În conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, beneficiaţi de următoarele drepturi:
 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor, pentru rectificare sau ștergere;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul de opoziţie;
 • dreptul la portabilitate;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri:
 • dreptul de a se adresa justiţiei;
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), adresa B-dul General Gheorghe Magheru, nr.28-10, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon +4 031 8059211, www.dataprotection.ro, adresa e-mail anspdcp@dataprotection.ro Pentru exercitarea drepturilor de mai sus puteţi înainta o cerere scrisă, datată şi semnată în care se va menţiona ce drept este exercitat, la registratura CN APDM SA GALATI, sau pe adresa de e-mail audit@apdmgalati.ro.
  Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul CN APDM SA GALATI poate fi contactat la sediul companiei: Strada Portului nr.34, Clădirea Navrom etaj 2, Galati , România, cod poștal 800025, pe adresa de e-mail: audit@apdmgalati.ro.