Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Titlu complet: Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati

Codul MySMIS: 156315

Denumirea beneficiarului:

Avand in vedere necesitatea identificarii unor masuri de diversificare a fluxurilor de marfa prin portul Bazin Nou Galati, în luna noiembrie 2019, părtile interesate, CN APDM SA Galati si PBN LOGISTICS SA, in calitate de operator portuar și proprietar al platformelor ce fac parte integranta din proiect au incheiat un Protocol de Colaborare al carui obiectiv vizeaza dezvoltarea transportului intermodal.

Conform prevederilor Protocolului de Colaborare, ale Acordului de Parteneriat  din data de 27.01.2022 precum si a A.A. nr.1 /17.05.2022, incheiate intre partenerii APDM SA Galati si PBN Logistics SA privind dezvoltarea unui terminal RoRo in Port Bazinul Nou Galați, lucrările aferente realizării investitiei vor fi repartizate pe fiecare partener, funcție de regimul juridic al obiectelor investitionale.

Finantarea partii din proiect ce revine Partenerului APDM SA Galati (Beneficiar 1)  se va face din fonduri europene nerambursabile, prin POIM 2014-2020.

Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de Organism Intermediar pentru Transport a fost semnat în data de 07.12.2022.

Finantarea partii din proiect ce revine Partenerului PBN Logistics SA( Beneficiar 2) va fi asigurata din fonduri europene nerambursabile, prin POIM 2014-2020.

Durata proiectului:

 • 12 luni, respectiv, de la 07.12.2022 până la 31.12.2023

Valoare totală proiect: 173.818.480,23 lei inclusiv TVA, din care:

Valoarea investiției ce revine APDM SA Galați:

 • Valoare totală, exclusiv TVA (Lei): 115.434.010,75 din care,
 • Construcții + Montaj C+M exclusiv TVA (Lei):         93.566.623,87
  • Valoare TVA (Lei):                                        21.511.921,03                                
  • Valoare totală, inclusiv TVA (Lei):              136.945.931,78 din care:
 • Construcții + Montaj C+M inclusiv TVA (Lei):        111.344.282,41

Valoarea investiției ce revine PBN LOGISTICS SA:

 • Valoare totală, exclusiv TVA (Lei):                           31.032.863,68 din care,
 • Construcții + Montaj C+M exclusiv TVA (Lei)        25.632.644,10
  • Valoare TVA Lei):                                          5.839.684,77                                               
  • Valoare totală, inclusiv TVA (Lei):              36.872.548,45 din care:
 • Construcții + Montaj C+M inclusiv TVA (Lei)        30.502.846,48

Proiectul este eligibil pentru finanțare în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 1 ”Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului”;

Obiectiv Specific 1.3 „Creşterea gradului de utilizare a cailor navigabile si porturilor situate pe reteaua TEN-T centrala”.

Scurtă descriere a proiectului:

În documentele Comisiei Europene au fost preidentificate 9 (nouă) coridoare de transport, ca şi posibile proiecte finanţate de Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020, prin Programul POIM, în funcţie de valoarea acestora şi statutul lor de maturitate.

La una din poziţii este prevăzut şi coridorul Rhin – Main – Dunăre  care să conecteze regiunile Europei de Vest, prin  Sudul Germaniei către Europa Centrala, Viena, Bratislava, Budapesta, Nordul Balcanilor  şi în final Marea Neagră.

Calea navigabila europeana Rhin – Main – Dunăre reprezintă “coloana vertebrală” pentru navigaţia interioară între zona economica din vestul  Europei şi zona economica a  Mării Negre. În acest context, dezvoltarea porturilor dunărene este o prioritate pentru România.

Amplasarea/Localizarea

Zona geografica de implementare a investitiei face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Est si, in cadrul acesteia, din judetul Galati, municipiul Galati.

Portul Galati se află în județul Galati, Regiunea de dezvoltare Sud-Est, România, fiind amplasat pe malul stâng al fluviului Dunărea, între Mm 78+1250 si Km 157+ 500.

Portul Galati este al 2-lea cel mai mare port din Romania. Portul are conexiuni la retelele de transport national, prin drumuri si cai ferate. Drumurile europene E 584 si E87 sunt conectate direct la Port. Portul Galati are acces feroviar catre Moldova- ecartament de 1.524 mm si catre sistemul European- ecartament de 1.435 mm, fiind un avantaj pentru locatie.

Proiectul creează premisele pentru cresterea traficului in Portul Galati, cu aproximativ 58.000 tone in primul an de exploatare, reducerea timpilor de încărcare/ descărcare, creșterea siguranței operațiunilor portuare și îmbunătățirea conditiilor de acces la infrastructura portuară din Port Bazinul Nou Galați;

Proiectul cuprinde urmatoarele activitati:

 • Realizarea studiului de fezabilitate, precum si a tuturor studiilor si expertizelor necesare pentru identificarea solutiilor optime;
 • Elaborarea cererii de finantare si a altor documente conexe;
 • Organizarea achizitiilor publice;
 • Proiectarea si executia lucrarilor (incluzand si verificarea tehnica a proiectelor conform legislatiei privind calitatea in constructii, precum si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor), pana la receptia la finalizarea lucrarilor;
 • Supervizarea proiectarii si executiei lucrarilor;
 • Managementul proiectului, care presupune asigurarea resurselor umane si a bazei tehnico-materiale necesare.

Din punct de vedere tehnic, proiectul presupune urmatoarele lucrari:

 • Amenajarea frontului de acostare aferent danelor 39 si 40 (2 x 150 m): Cheu vertical din palplanse metalice. Prin adoptarea acestei solutii se obtine o latime a bazinului portuar, masurata de la paramentul cheului proiectat pana la viitorul terminal multimodal, de 139 m. Nava de calcul, pentru dimensionarea cheului si stabilirea cotei la acostare este nava cargo de 4800 tdw, cu lungimea de 106 m, latimea de 14.80 m si pescajul maxim de 7.06 m, impunandu-se astfel cota la acostare in fata cheului de -7.50 m (mira Galati). Nivelul Dunarii in amplasament, pentru asigurarea de 5%, conform Studiului hidrologic intocmit de INHGA este de 7.20 m, fata de Marea Neagra Sulina, corespunzator cotei 6.34 m, reper mira locala Galati. Astfel, cota coronamentului cheului s-a stabilit la +6.50 (mira Galati), cu circa 20-30 cm mai sus fata de cota platformelor existente.
 • Amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41, la capatul dinspre dana 40. Lungimea rampei este de 46 m, iar latimea este de 30 m. Pentru traficul rampei, de imbarcare – debarcare autovehicule cu marfuri, se va folosi nava specializata care are pescajul de 7.0 m si lungimea de 130 m. Coronamentul rampei este de +6.50 m, aliniat cu coronamentul cheului inclinat de la dana 41, iar cota la acostare la ape mici este de +2.0 m. Panta longitudinala a rampei este de 10%, rezultatnd astfel o lungime de 46 m.
 • Reabilitarea cheului pereat existent (la dana 41, front ramas dupa amenajarea danei Ro-Ro), la capatul dintre platforma multimodala.
 • Toate danele vor fi prevazute cu sisteme de alimentare cu apa (inclusiv pentru stingerea incendiilor) si de canalizare, retele de alimentare cu energie electrica, iluminat public.
 • Lucrari de dragaje pentru asigurarea adancimii la cheurile de acostare.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Obiectivele generale

•          Dezvoltarea Portului Galati, in special a Portului Bazinul Nou, ca centru  de creștere economica a Regiunilor de dezvoltare Sud-Est și Nord-Est precum si conectarea economica cu sudul Republicii Moldova;

•          Conectarea Portului Galati la porturile Marii Negre care au facilitati de tip RoRo sau RoPax;

•          Conectarea Portului Galati la sistemul de transport multimodal de pe Dunarea Superioara, inclusiv accesul pe Rhin;

•          Cresterea Volumului de Trafic in sistem multimodal, mai specific cu autovehicule;

•          Facilitarea accesului autovehiculelor in vederea cresterii turismului local si de tranzit;

•          Reducerea Impactului asupra Mediului;

Obiective specifice

•          Modernizarea infrastructurii portuare (în vederea adaptării la tipurile noi de nave pentru transportul autovehiculelor) și dezvoltarea zonelor adiacente (sistem de reparare a navelor, control fitosanitar, servicii de buncheraj, conectarea la rețele de apă și energie);

•          Îmbunătățirea conectărilor la rețeaua nationala de transport rutier ;

•          Îmbunătățirea conexiunilor cu hinterlandul;

•          Reducerea consumului de energie prin utilizarea de energie alternativă;

•          Reducerea colmatarilor  în bazin prin cresterea frecventei andocărilor la danele interioare;

•          Creșterea calității serviciilor, prin digitizarea fluxului de informații, simplificarea procedurilor portuare și vamale, dezvoltarea serviciilor de personal și sistem de monitorizare a navelor.

Oportunitatea investitiei:

În contextul Romaniei ca stat membru al UE, sunt disponibile fonduri structurale pentru îmbunătățirea situatiei infrastructurii de transport romanesti.  În domeniul transporturilor, aceste  fonduri se aloca prin POIM, avand la bază direcțiile de dezvoltare stabilite în Master Planul General de Transport.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

Proiectul va crea cca 50 locuri de muncă pe durata construcției și 10 locuri în exploatare.

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro, ro-ro@apdmgalati.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro