Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 – Înființare Linie ferată industrială (LFI)

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Titlu complet: Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 – Înființare Linie ferată industrială (LFI)

Codul MySMIS: 160452

Denumirea beneficiarilor:

CN APDM SA este o companie naţională cu capital majoritar de stat, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care administrează infrastructura portuară în principalele porturi fluvio-maritime dunărene din Romănia: Galaţi, Brăila şi Tulcea.

PBN LOGISTICS S.A. GALAŢI este operator portuar privat care îşi desfăşoară activitatea în Port Bazinul Nou Galaţi şi este:

– proprietar al liniei de cale ferată cu ecartament normal adiacentă danelor 47-50 (pe terenul aflat în administrarea APDM Galaţi), denumită Linia 1 Cheu Normală şi proprietar al liniei de cale ferată cu ecartament normal adiacentă danelor 51-52, până în dana 53 (pe terenul aflat în administrarea AZL Galaţi), denumită – Linia 1 Cheu Normală;

– proprietar al elementelor de suprastructură identificate prin nr. cadastral: 101019-C66, 124689-C1,124689-C2, 124689-C3 şi situate pe terenul în folosința operatorului portuar care este destinat lucrărilor de extindere a liniilor cu ecartament larg CSI (cale largă obiectul prezentului proiect).

REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALAŢI – este persoană juridică română organizată ca regie autonomă, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, funcţionând pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi are ca obiect de activitate administrarea şi exploatarea suprafeţei declarate zonă liberă din municipiul Galaţi.

Zona Liberă Galaţi este situată în partea de Sud-Est a României, în Municipiul Galaţi şi pe malul fluviului Dunărea, la mică depărtare de Marea Neagră şi foarte aproape de graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova.

Durata proiectului:

  • 14 luni, respectiv, de la 01.11.2022 până la 31.12.2023.

Valoare totală proiect: 

9.148.327,69 lei din care 7.443.758,19 lei reprezintă valoarea totală eligibilă, din care co-finantarea Fondului de Coeziune(FC) este de 6.754.388,58 lei(85%), iar 689.369,61 lei(15%) reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat. 

Proiectul este eligibil pentru finanțare în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 1 ”Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului”;

Obiectiv Specific 1.3 „Creşterea gradului de utilizare a cailor navigabile si porturilor situate pe reteaua TEN-T centrala”.

Scurtă descriere a proiectului:

În documentele Comisiei Europene au fost preidentificate 9 (nouă) coridoare de transport, ca şi posibile proiecte finanţate de Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020, prin Programul POIM, în funcţie de valoarea acestora şi statutul lor de maturitate.

La una din poziţii este prevăzut şi coridorul Rhin – Main – Dunăre  care să conecteze regiunile Europei de Vest, prin  Sudul Germaniei către Europa Centrala, Viena, Bratislava, Budapesta, Nordul Balcanilor  şi în final Marea Neagră.

Calea navigabila europeana Rhin – Main – Dunăre reprezintă “coloana vertebrală” pentru navigaţia interioară între zona economica din vestul  Europei şi zona economica a  Mării Negre. În acest context, dezvoltarea porturilor dunărene este o prioritate pentru România.

Amplasarea/Localizarea

Localizarea strategică a porturilor administrate de CN APDM SA:

•           între Marea Neagră şi Marea Baltică;

•           între Marea Baltică şi Țările de la Marea Caspică;

•           pe Coridorul Rin-Dunăre al rețelei Centrale TEN-T (Portul Galaţi);

•           porturi fluvio-maritime la granița estică a UE, între Europa Centrală şi țările Estice de la Marea Neagră.

PORTUL GALAŢI

Portul Galaţi este al doilea cel mai important port românesc, după Portul Constanţa. Este amplasat pe malul Dunarii, de la km 157 la km 144+500. Portul Galaţi este singurul port din Europa unde cele două sisteme de ecartament din cadrul sistemului feroviar (1524 mm şi 1435 mm) sunt conectate.

Portul Galaţi beneficiază de următoarele conexiuni de transport:

  • Conexiuni de transport naval, prin Canalul Sulina, care asigură legatură cu Marea Neagră; alternativ, legatură cu Marea Neagră se poate asigura navigând în amonte pe Dunăre (Galaţi – Cernavoda) şi, ulterior, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră;
  • Conexiuni feroviare, prin linia magistrala 700 (care asigură legătura Bucureşti – Urziceni – Făurei – Brăila – Galaţi, continuând spre Reni, Rep. Moldova) şi liniile secundare 703 şi 704 (spre nordul ţării); legatura feroviară cu vestul ţării se asigură prin liniile 700 (până la Făurei), 702 (până la Buzau), 500 (până la Ploiesti) şi 300 (până la Episcopia Bihor, principala graniţă feroviară cu Ungaria şi, implicit, cu centrul şi vestul Europei);
  • Conexiuni rutiere, prin DN 22B, care asigură legatura cu reţeaua naţională de transport rutier, cu menţiunea că sunt în curs de pregătire investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în scopul îmbunătăţirii conectivităţii.

Terenul pe care se va realiza investiţia este adiacent danelor 47-53:

  • danele 47-50 se află în administrarea APDM Galaţi;
  • danele 51 şi 53 se află în administrarea AZL Galaţi.

Pe amplasament se află o linie de cale ferată neelectrificată, proprietatea PBN Logistics S.A., cu ecartament normal, aflată în exploatare. Calea ferată cu ecartament normal este conectată la reţeaua naţională de transport feroviar. Pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii şi suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale, în present, în portul Bazinul Nou se implementeaza Programul investitional “Platforma Multimodala Galaţi” care are ca obiectiv implementarea a patru Obiective: cheul (O.I.1), racordul rutier şi feroviar (O.I.2), platforma multimodală (O.I.3) şi zona de intrare –ieșire din terminal (O.I.4)

Extinderea liniei cu ecartament larg va fi conectată la Obiectivul Investitional nr. 2 din Programul Investitional „Platforma Multimodala Galaţi”.

Cheurile danelor 47-52 sunt cheuri pereate, nereabilitate şi nemodernizate, dar practicabile. Adâncimea la cheu este de aproximativ (-5,0) m, fiind permis accesul navelor de 5.000 dwt. Adiacente cheului şi liniei de cale ferată normală sunt amenajate platforme betonate proprietatea PBN Logistics, dar suprafaţa acestora este limitată, motiv pentru care este necesară creşterea eficacităţii la efectuarea transferului intermodal (naval/ feroviar/ rutier) şi evitarea depozitării mărfurilor pe platforme, fie chiar şi temporar. De asemenea, de-a lungul danelor   47-52, parţial paralel cu calea ferată existentă, se află drumul (Strada Bazinul Nou) care asigură legatura acestei zone a portului cu reteaua exterioară de drumuri.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Obiectivele generale

Extinderea liniei de cale ferată cu ecartament larg va conduce la creşterea capacităţii operaţionale a Portului Galaţi prin reducerea timpilor de încărcare/ descarcăre a vagoanelor de marfă cu ecartament larg.

La momentul de față, transportul maritim și fluvial este îngreunat ca urmare a operațiunilor militare din Marea Neagră, iar Ucraina este nevoită să găsească noi rute de transport pentru exporturile şi importurile sale.  România poate oferi soluții în aceste momente prin suplimentarea constantă a transportului feroviar de marfă şi asigurarea transbordării vagoanelor.

Prin evoluția situației generate de conflictul militar din zona Mării Negre şi implicațiile pe care acesta le are asupra intereselor economice ale României, Portul Galaţi a devenit un obiectiv de importanță pentru fluxurile de marfă din Moldova și Ucraina. În acest context, este nevoie de implementarea urgentă a unor măsuri care să faciliteze preluarea fluxului de marfă suplimentar provenit din zona de conflict. Preluarea fluxului de marfă suplimentar va contribui pe lângă dezvoltarea transportului multimodal și la asigurarea fluxurilor de mărfuri către Portul Constanța.

Obiective specifice

Infiinţare linie de cale ferată cu ecartament larg neelectrificată 641,4 m.

Conform Reg. UE nr. 1315/2013, Portul Galaţi este amplasat pe TEN-T Centrală. Art. 14 din Regulamentul UE nr. 1315/2013 identifică aspectele prioritare în dezvoltarea infrastructurii căilor navigabile interioare, printre care modernizarea și extinderea capacității infrastructurii necesare pentru operațiunile de transport în interiorul zonei portuare.

Extinderea liniilor de cale ferată cu ecartament larg din Portul Galaţi şi din Zona Libera Galaţi va contribui la realizarea unor economii de timp la transportul de mărfuri, prin creşterea capacităţii feroviare adecvate şi a reducerii timpului de transbordare.

Din punct de vedere strategic, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Regulamentul UE nr. 1315/2013, la remedierea deficienţelor identificate în MPGT în legatură cu Portul Galaţi şi la îndeplinirea obiectivelor operaţionale stabilite prin MPGT, respectiv:

– OW11 – Utilizarea eficientă a porturilor şi a facilităţilor acestora

 – OW12 – Creşterea gradului de utilizare a transportului multimodal

Descriere tehnică a proiectului

Proiectul prevede lucrări pentru noua LFI 1CL PBN, ce se va realiza în prelungirea liniei 1Cheu Largă, administrate de către CNCF ”CFR” SA, la poziția kilometrică 0+919.824 a acesteia.

Lucrările se vor realiza pentru asigurarea condițiilor tehnice ale liniei de cale ferată industrială pentru circulația materialului rulant cu viteza de 30 km/h și sarcina pe osie de 25 t/osie. Având în vedere condițiile din teren – existența platformelor betonate și a căilor de rulare a macaralelor portuare, LFI “1 CL PBN” se va realiza încălecată cu linia 1 Cheu Normală, existentă, administrată de către PBN Logistics.

Lungimea noii LFI va fi de cca. 641 metri şi va fi utilizată pentru încărcarea şi descărcarea de produse siderurgice, îngrășăminte, cereale, fier vechi şi containere (ce vor sosi sau se vor îndruma dinspre/spre Moldova și Ucraina).

Accesul la liniile de cale ferată rezultate în urma implementării Proiectului va fi deschis în condițiile legii oricărui operator de transport.

Raza minimă a curbelor pe noua LFI va fi de 200 de metri, iar declivitatea va fi de până la 0,23‰, linia urmând a fi construită încălecată cu linia 1 Cheu Normală (existentă).

Totodată, proiectul de construire a LFI 1 CL PBN va impune modificarea liniei 1 Cheu Normală, prin desființarea schimbătorului de cale nr. 20 şi retrasarea acesteia, astfel încât să fie încălecată cu linia 1 CL PBN.

După implementarea proiectului, accesul la linia 1 Cheu Normală se va realiza numai prin schimbătorul de cale nr. 22.

Principalele caracteristici şi indicatori tehnici

Entitate contractantăIndicatori tehnici:
CN APDM SA GalaţiLFI nou înființată – 346,42 m de linie ferată ecartament larg
RA ZL GalaţiLFI nou înființată – 294,98 m de linie ferată ecartament larg

Oportunitatea investitiei:

În contextul Romaniei ca stat membru al UE, sunt disponibile fonduri structurale pentru îmbunătățirea situatiei infrastructurii de transport romanesti.  În domeniul transporturilor, aceste  fonduri se aloca prin POIM, avand la bază direcțiile de dezvoltare stabilite în Master Planul General de Transport.

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro, lfi@apdmgalati.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro