Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Titlu complet: Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri

Codul MySMIS: 137306

Denumirea beneficiarului:

 • Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA

Durata proiectului:

 • 57 luni, respectiv, de la 01.04.2019 până la 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului:

 • 121.015 mii lei, din care, valoare eligibilă 101.995 mii lei, respectiv:
  • 86.696 mii lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
  • 15.299 mii lei de la Bugetul de Stat (15%)

Scurtă descriere a proiectului:

CN APDM SA în calitate de Beneficiar al finanțării gestionează proiectul “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri”.

Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de Organism Intermediar pentru Transport a fost semnat în data de 03.06.2021.

Necesitatea implementării proiectului este justificată de problemele identificate la nivelul infrastructurii Portului Brăila, inclusiv în documentele de fundamentare ale Master Planului General de Transport al României.

Investițiile propuse pentru proiect sunt conforme cu Strategia UE pentru Regiunea Dunarii – SUERD, Aria prioritara Interconectarea regiunii Dunarii, Pilonul 1: Îmbunatatirea mobilitatii si a transportului intermodal, Strategiei Europa 2020 privind Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuind la atingerea obiectivelor pentru interconectarea regiunii Dunarii cu alte regiuni din Europa. Oportunitatea implementării proiectului este justificată de elaborarea Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 care a fost conceput pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale României pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor.

Implementarea proiectului va contribui la:

 • asigurarea dezvoltării durabile a transportului pe căi navigabile, a economiei și a mediului, la creșterea gradului de accesibilitate a României și interconectarea regiunii Dunării cu alte regiuni din Europa, îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor oferite și promovarea serviciilor de transport naval mai sigure și mai prietenoase față de mediul înconjurător;
 • creșterea capacității de operare a Portului Brăila conform volumului actual și previzionat al cererii în conformitate cu cerințele directivelor europene din sectorul naval referitoare la prioritățile de dezvoltare a infrastructurii de transport pe căi navigabile;
 • dezvoltarea infrastructurii Portului Brăila va conduce la creșterea fluxurilor de mărfuri și respectiv a gradului de utilizare a infrastructurii portuare care va avea ca efect dezvoltarea activității atât la nivelul administratorului infrastructurii cât și a operatorilor portuari;
 • creșterea și punerea în valoare a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari care va avea ca efect crearea legăturilor multimodale pentru transportul fluxurilor de mărfuri dinspre și înspre Portul Brăila.

Sprijinul din partea Uniunii Europene este esențial pentru implementarea proiectului și vital pentru dezvoltarea Portului Tulcea.

Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectivul general/ Scopul proiectului îl constituie modernizarea si dezvoltarea Portului Braila în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în contextul Obiectivului specific POIM (OS) 2.4. Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale modale și porturi.

Obiective specifice:

OS 1 Modernizarea și reabilitarea danelor 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 si a capului de mol din incinta Bazin Docuri cu L totala = 1005m, cu scopul creșterii capacității de operare a Portului Brăila conform volumului actual și previzionat al cererii.

Atingerea OS 1 va contribui la creșterea capacității de operare a Portului Brăila cu cca 90% până în anul 2030, conform volumului actual și previzionat al cererii în conformitate cu cerințele directivelor europene referitoare la creşterea ponderii transportului naval de mărfuri si reducerea decalajului dintre valorile indicatorilor naţionali de transport şi ţintele incluse în Cartea Albă a Transporturilor (2011), respectiv transferul a peste 30% din transportul de marfă de peste 300 km către alte moduri de transport sustenabile până în 2030, și reducerea efectelor negative asupra mediului prin scăderea emisiilor de carbon şi a consumului de resurse energetice.

OS 2 – Reabilitarea drumurilor de utilitate publică DUP 3, DUP 5, DUP 6 cu L totala = 2811m, cu scopul creșterii eficienței și conectivității Portul Brăila si consolidarea legăturilor dintre operatorii portuari și transportatorii de mărfuri la nivel local, national și european.

Atingerea OS 2 va contribui la la asigurarea dezvoltării durabile a transportului naval de mărfuri, a economiei și a mediului, la creșterea gradului de accesibilitate a României pentru toate regiunile Europei, la îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor oferite și promovarea serviciilor de transport naval mai sigure și mai prietenoase față de mediul înconjurător.

OS 3 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilitare a portului Braila cu scopul creșterii calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari.

Atingerea OS 3 va contribui la creșterea și punerea în valoare a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari care va avea ca efect creșterea atractivității și accesibilitătii Portului Brăila pentru transportul fluxurilor de mărfuri dinspre și înspre Portul Brăila.

Rezultate atinse:

 1. Infrastructură portuară de acostare, modernizată și reabilitată (dane si cap de mol) – 1.005 ml
 2. Infrastructură portuară de transport rutier (drumuri incintă), reabilitată – 2.811 ml
 3. Infrastructură de iluminat și rețele electrice, modernizată – 1 buc.
 4. Infrastructură de alimentare cu apă și apă uzată, modernizată – 1.771 ml.
 5. Infrastructura pentru protectia mediului modernizată (separator hidrocarburi) – 5 buc.

Rata de creștere a cererii urmare implementării proiectului:

Pentru Portul Brăila, se estimează că traficul de mărfuri va crește cu cca. 8% pâna în anul 2025 și cu cca. 23% (față de anul 2019) în anul 2030, contribuind astfel la atingerea indicatorului de rezultat ai Axei prioritare 2 ” Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare”.

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro,

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro